BPA / Hjemmehjelp

Nordic Care er kvalifisert leverandør av hjemmebaserte tjenester som:

 • BPA – Brukerstyrt personlig assistent (fritt brukervalg)
 • Praktisk bistand (fritt brukervalg)
 • Private hjemmehjelpstjenester
BPA/PRAKTISK BISTAND

Gjennom ordningen «Fritt brukervalg» kan brukere med relevante vedtak velge å få levert sine tjenester via Nordic Care (sjekk hvilke leverandører din kommune har avtale med).

Fritt brukervalg innebærer at det offentlige legger til rette for at brukeren selv kan velge mellom alternative leverandører som kommunen har avtale med. Som hovedregel innebærer det en kombinasjon av kommunens egen tjeneste og et utvalg private leverandører. Kommunen fatter vedtak om tjenesten og har fortsatt ansvar for at den enkelte mottar et forsvarlig tjenestetilbud.

BPA innebærer en alternativ styring og organisering av tjenesten ved at brukeren har egne assistenter som han/hun har arbeidslederansvaret for. Tjenesten er hjemlet i sosialtjenestelovens § 4-2. Brukerstyringen skal være et middel til å bidra til bedre ressursutnyttelse, fleksibilitet og kvalitetssikring, og målet er å bidra til at brukeren får et aktivt og mest mulig uavhengig liv, til tross for sterkt nedsatt funksjonsevne. Tjenesten skal være en del av de samlede kommunale tjenester.

Ta kontakt for mer informasjon om vårt tjenestetilbud, så finner vi løsninger sammen som passer for deres behov!


PRIVATE HJEMMEHJELPSTJENESTER

Uavhengig av ordningen med «Fritt brukervalg», kan alle som ønsker og har behov for det – inngå avtale om levering av private hjemmehjelpstjenester. For slike tilfeller inngås avtalen direkte mellom bruker/mottaker og leverandør (Nordic Care AS). Eksempler på private hjemmehjelpstjenester er:

 • Husholdningsrelaterte serviceoppdrag
 • Innkjøp av varer, tjenester, mat/matlaging
 • Husarbeid og rengjøring
 • Sosialt samvær og aktivisering
 • Personlig stell og hygiene
 • Følgetjenester (lege, butikk etc.)
 • Følge på turer/sosiale arrangementer

Nordic Care anerkjenner behovet for trygghet knyttet til slike tjenester i hjemmet. Vi ivaretar dette gjennom følgende kvalitetsnorm:

 • Kontinuitet gjennom faste assistenter og servicekonsulenter til hver bruker/mottaker
 • Diskresjonsløfte – Alle våre ansatte har taushetsplikt
 • Kvalitetssikret personale – Alle våre ansatte har nødvendige sertifiseringer og politiattest

Ta kontakt for mer informasjon om vårt tjenestetilbud og betingelser, så finner vi løsninger sammen som passer for deres behov!

Trenger du en vikar?